ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (5 KISIM)

ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (5 KISIM) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/133600

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

MSB ANKARA TEDARIK BÖLGE BASKANLIGI ETLIK CADDESI (ESKI GARAJLAR YANI) 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3123843250 - 3123843261

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (5 KISIM)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Isınma Amaçlı Kömür,459,5 Ton, Tip-1 Kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ek-1 İhtiyaç Çizelgesinde belirtilmiştir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Mallar sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihtiyaç listesinde belirtilen birlik / kurumlara 1 Mayıs - 15 Haziran 2024 tarihleri arasında defaten teslim edilecek / işe başlanacaktır. Malların teslim edileceği birlik / kurum ve teslim süreleri ihtiyaç listesinde belirtilmiş olup yüklenici malları teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. Malların kati kabulüne müteakip yüklenici tarafından ilgili birlik/kurumlara dağıtılacak miktarlar ihtiyaç listesinde belirtilmiştir. Teslim şartlarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeye Sözleşme Tasarısı madde 44.1. Teslim Programı ve Teslim tarihlerine ilişkin Diğer Hususlar maddesinde yer verilmiştir.

d) İşe başlama tarihi

:

01 Mayıs 2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı İhale Salonu(Yiyecek Yakacak Maddeleri Tedarik Kısmı) Etlik Caddesi (Eski Garajlar Yanı) 06010 Keçiören/ ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01980676