Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği

CİNSİ BULUNDUĞU YERİ MAHALLESİ PAFTA NO ADA
NO
PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ KİRA SÜRESİ MUH. KİRA BEDELİ ELEKTRİK SU VE ISINMA BED. GEÇİCİ TEMİNATI
 
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Kantin Çay ocağı Sivas Suşehri Devlet Hastanesi
 
Yalnız Bağlar Mahallesi 2628D 37 164 120 m²  (80 m) 36 ay 1 (bir) yıllık kira bedeli
58.917,60 TL
Kira Şartnamesindeki şartlar geçerli olacak 17.675,28 TL 21/05/2024 10:00

Yukarıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye Ait olup, T.C Sağlık Bakanlığı Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı Sivas Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği 120 m2 (80 m2 kapalı 40 m2 açık olmak üzere) alanın 36 ay süre ile Kantin Kafeterya ve çay ocağı olarak kullanım işidir. Söz konusu kantin ihalesi 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılarak kiraya verilecektir. İhale 21/05/2024 Salı ve Saat: 10:00’ da Suşehri Devlet Hastanesi Personel Yemekhanesinde yapılacaktır. İhale Dosyası Yalnız bağlar Mahallesi Hekim Sokak 58600 Suşehri SİVAS  adresinde bulunan Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın Alma Servisine teslim edilecektir. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler;

 1. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Suşehri Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Satın Alma Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. İhale Tarih ve saatinden sonra ihale dosya telimi alınmayacaktır. 
 2. Geçici teminat olarak Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. Ve 27. Maddelerinde tarif edilen ekonomik değere sahip belgeler sunulabilir. Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini bedelin  % 10’ u oranında 17.675,28 TL (on yedi bin altı yüz yetmiş beş Türk Lirası yirmi sekiz Kuruş ) Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde istekliler; Halk Bankası Sivas Şubesi TR21 0001 2009 6990 0005 0000 76  IBAN nolu hesaba yatıracakları geçici teminat makbuzu/dekont Geçici teminatın, teminat mektubu olarak sunulması halinde bankalardan 2886 sayılı Kanunun 26.ve 27 maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu ve teyidi olmalı (Teminat Mektubu üzerinde idarenin adı, işin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır) Kanun, Kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka mektupları kabul edilemez. Banka Referans Mektubu: İhale İlan tarihinden sonra temin edilmiş, tahmin edilen ihale bedeli kadar, kullanılmamış nakit veya teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu (Referans mektubu; tarih sayı ve banka kaşesini ihtiva eden, çift imzalı ve genel müdürlükten teyitli olmalıdır. Referans mektubuna ait teyit belgesi mutlaka bulunmalıdır. Ticari geçmişi olduğunu belgelendirecektir.
 3. Sağlık tesisimizin taşınmazlarının kiralanması ve kullanılması nedeniyle oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun bulunması veya bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 4. İstekliler, ilan tarihi itibari ile son on yıl içerisinde alınmış Kamu Hastaneleri kantin, büfe, kafeterya alanlarında faaliyet gösterip işin tamamlandığına ilişkin Kamu Kurumlarından alınmış iş deneyim belgesi sunacaklardır.
 5. Yer Gördü Belgesi: İhaleye Katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane idaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde dosyasına ekleyecektir.
 6. Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi (e-devlet sistemi üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.)
 7. Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti ve Fotokopisi, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. Noter onaylı imza beyannamesi ve imza sirküleri. İş kolların ilişkin resmi kurumlardan alınmış Ustalık Belgesi veya Diploması. Bu belge olmadığı durumda iş koluna ait iş yeri açma belgesi. Tüzel kişi olması halinde; Vergi kimlik numarasını gösterir belge.  ilgili mevzuatı gereği ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile Vekilin Noter onaylı imza beyannamesi. Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter onaylı sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter onaylı imza sirküleri. İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter onaylı sureti ve yetkilinin noter onaylı imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter onaylı sureti, temsil durumunda noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
 8. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirten süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya suçlar, devlet sırların karşı suçlar ve cususluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil halka açık kısmı hariç) dair savcılıktan son altı ay içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği. (E Devlet Üzerinden yapılan sorgulama belgesi kabul edilecektir.) Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak
 9. Ticaret/Sanayi ve ilgili meslek odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış Mesleki Faaliyetten Men Olmadığını veya Mesleki faaliyetinin devam ettiğini gösteren belge.
 10. İlk ilan tarihi itibariyle alınmış Vergi Dairesine ve SGK borçlarının bulunmadığına dair belgeler ihale dosyasına eklenecektir. 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
 11. İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca ortak girişim olarak teklif verilemez.
 12. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici ödeyecektir.
 13. İhale Dökümanı, idarenin adresinden 250,00 TL (ikiyüzelli TL) karşılığı, şartname bedeli Yukarıda belirtilen Iban numarasına yatırılarak satınalma biriminden satın alınabilir. İhaleye Teklif verecek olanların ihale dökümanının satın alması zorunludur. Dökümanın alındığına dair makbuz, ihaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.
 14. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
#ilangovtr Basın No ILN02027090