Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 16.Bölge Müdürlüğü’nden;
Aşağıda adı, tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiralanacaktır. İhale Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza ait dosya ve şartnameler Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Kiralanacak bu taşınmaza teklif vermek isteyenler taşınmazın hali hazır durumunu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
 

İşin Adı Niteliği / Cinsi Tahmini Bedeli (1 Yıllık) Geçici Teminatı İhale Gün ve Saati
Sivas İli, Akıncılar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 192 Ada 6 Parsel Numaralı 28.909,95 m² Yüzölçümlü Taşınmazın 3 (üç) Yıl Süre ile Kiralanması Müfrez Tarla 211.909,93 TL 6.357,30 TL 05.06.2024 Çarşamba Günü saat 10:00


1-Açık Teklif  Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki belgeleri ihalede vereceklerdir;
  A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

 1. Kanuni ikametgâh göstermesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet)
 2. Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet)
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi


B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

 1. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir kuruluştan, 2024 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair güncel belge/belgeler
 2. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin belge/belgeler
 3. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)
 5. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlara ilaveten tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeleri ihalede vermesi gerekmektedir.


C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

 1. Geçici teminata ait alındı belgesi veya süresiz banka teminat mektubu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Kümbet Şubesinde bulunan TR390001002112559152555001 numaralı hesabına yatırabilirler.
 2. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. İhale Dosyası alındı belgesi


D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.
 2. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)


2- Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılan istekli tarafından imzalanması, ayrıca şartnamenin 22. Maddesinin de doldurularak imzalanması gerekmektedir.),
3- Teklif mektubu, (Bu şart sadece postayla teklif gönderecekler için geçerlidir.)
4- İhale dokümanını satın almak zorunludur. İhale dokümanı satın almayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 1.500,00 TL (BinBeşYüz TürkLirası) karşılığı İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. İhale dokümanını satın alma işlemi aşağıdaki şekilde yapılacaktır;
İhale dokümanını satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale doküman bedelini Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Kümbet Şubesinde bulunan TR390001002112559152555001 numaralı hesabına yatırdıktan sonra ihale doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontla birlikte Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğine İhale Dokümanını satın almak için müracaat edeceklerdir. İhale dokümanı ıslak imza karşılığında elden teslim edilecektir. İhale doküman bedelini yatırıp ihale dokümanını ıslak imzalı olarak elden teslim almayan gerçek ve tüzel kişiler ihale dokümanını satın almamış sayılacak ve ihaleye katılamayacaklardır. Posta yoluyla doküman satışı yapılmayacaktır.
5- İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
6- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı No.39 Sivas adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Kiralama işi 3 yıllığına yapılacaktır. İhale konusu işe ait sözleşme düzenlenecektir.
8- İhale en yüksek teklif üzerinden, pey artırımı şeklinde uygulanacaktır.
9- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 

#ilangovtr Basın No ILN02035381