VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI SİVAS VE YOZGAT İL, İLÇE MERKEZLERİ 11AYLIK KURU GIDA PAKETİ DAĞITIM İŞİ

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/17951
1-İdarenin
a)Adı:VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi:Paşabey Mah. Arapşeyh Caddesi No:37 58050 MERKEZ/SİVAS
c)Telefon ve faks numarası:3462252558 - 3462217091
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a)Adı:2024 YILI SİVAS VE YOZGAT İL, İLÇE MERKEZLERİ 11AYLIK KURU GIDA PAKETİ DAĞITIM İŞİ
b)Niteliği, türü ve miktarı:01.02.2024-31.12.2024 TARİHLERİ ARASI SİVAS VE YOZGAT İL,İLÇE MERKEZİNDE AYLIK :1506 (TOPLAM:16566 ) ADET KURU GIDA YARDIM PAKETİ DAĞITIM VE TESLİMİ HİZMET ALIMI İŞİ. (İDARE İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE KURU GIDA YARDIM PAKETLERİ DAĞITIM SAYILARINDA VE TOPLAM MİKTARINDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer:
SİVAS VE YOZGAT İL, İLÇE MERKEZLERİNDE İDAREMİZCE BELİRLENEN AİLELERE HER AY İDAREMİZİN BELİRLEDİĞİ GÜN VE ZAMANLARDA EV ADRESLERİNE (KAPIDA) TESLİM EDİLECEKTİR. YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK YETERLİ SAYIDA VE BÜYÜKLÜKTE ÜZERİ KAPALI TAŞITLAR , YETERLİ SAYIDA PERSONEL İLE YARARLANICILARA DAĞITIMI YAPILACAK VE İMZA KARŞILIĞI TESLİM EDİLECEKTİR.
ç)Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 12.02.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d)İşe başlama tarihi:12.02.2024
3-İhalenina)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 02.02.2024 - 14:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerinaçılacağı adres):SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı  Açıklama M2 YETKİ BELGESİ
YURT İÇİ KARGO İŞLETMECİLİĞİ YAPACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER M2 YETKİ BELGESİNE SAHİP OLACAK.BELGE GECERLİLİK TARİHİ.NOSU BELİRTİLECEK
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İSTEKLİLERİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE HER TÜRLÜ GIDA DAĞITIM İŞLERİ BÜTÜNÜYLE BENZER İŞ OLARAK KABULEDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) :Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi :Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

#ilangovtr Basın No ILN01970317