SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İAŞE hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1342115

1-İdarenin

a) Adı

:

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

SEHIT MEHMET FETHI AKYÜZ CADDESI 58070 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462151100-6930 - 3462151138

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İAŞE

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 YILI ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BERABERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN İAŞE ALIMI 6.000 ADET SICAK YEMEK MENÜSÜ , 2000 ADET KAHVALTI MENÜSÜ, 12010 ADET 12 KALEM KUMANYA MENÜSÜ OLMAK ÜZERE TOPLAM 20.010 ADET İAŞE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yemekler Yüklenicinin İmalathanesinde hazırlanacak ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yemekhanesinde dağıtımı yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 15.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

15.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği.


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ilgili kurum ve kuruluşlardan aldıkları GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ ve ÇALIŞTIRMA RUHSATI' nın aslı, noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin teklif zarfında vereceklerdir. İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ilgili kurum ve kuruluşlardan aldıkları GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ ve ÇALIŞTIRMA RUHSATI' nın aslı, noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin teklif zarfında vereceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü yemek üretimi ve dağıtımı yükleniciliği işleri benzer işler olarak değerlendirilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01938782