2024 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİN YANGIN ALGILAMA SİSTEMİNİN AYLIK KONTROLÜ, ONARIM VE GENEL BAKIM HİZMETİ ALIMI

                                              SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı İl Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin Yangın Algılama Sisteminin Aylık Kontrolü, Onarım ve Genel Bakım Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/50209

1-İdarenin

a) Adı

:

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Demircilerardı Mahallesi Sait Paşa Caddesi No:34 Merkez/SİVAS 58080 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462235996 - 3462253053

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2024 Yılı İl Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin Yangın Algılama Sisteminin Aylık Kontrolü, Onarım ve Genel Bakım Hizmeti Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde bulunan muhtelif marka ve farklı kapasitedeki yangın algılama sistemlerinin 01.03.2024-31.12.2024 tarihleri arasında 10 aylık periyodik kontrolü, arıza durumunda onarım hizmeti ve yangın algılama sistemlerinin sürekli çalışmasının temin edilmesi,revizyon, iyileştirme çalışmalarını ve yılda 2 defa olmak üzere genel bakımının (1.Genel Bakım 01.03.2024-30.04.2024 tarihleri arasında,2.Genel Bakım 01.07.2024-31.08.2024 tarihleri arasında yapılacaktır.) yaptırılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TEKNİK ŞARTNAMENİN EKLİ LİSTEDE BELİRTİLEN BİRİMLER

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.03.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.03.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

(Belge Güncel Tarihli Olacaktır.)

İdari Şartnamenin 7.5.4 maddesi:İstekliler, bu belgeyi "Yeterlik Bilgileri

Tablosu"nda beyan edecektir. İstekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında

beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet

sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen bu belgelerin aslını veya

noter onaylı suretini idareye sunacaklardır

Teknik şartnamede belirtilen

listedeki yangın algılama

sistemlerinin markalarından en

az birinin yetkili servis olduğunu gösteren belge

İdari Şartnamenin 7.5.4 maddesi:İstekliler, bu belgeyi "Yeterlik Bilgileri

Tablosu"nda beyan edecektir. İstekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında

beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet

sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen bu belgelerin aslını veya

noter onaylı suretini idareye sunacaklardır

En az 1 adet Sorumlu Mühendise ait (Elektrik veya Elektrik-

Elektronik Mühendisi) diploma

ve ilgili meslek odası kayıt

belgesi

İdari Şartnamenin 7.5.4 maddesi:İstekliler, bu belgeyi "Yeterlik Bilgileri

Tablosu"nda beyan edecektir. İstekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında

beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet

sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen bu belgelerin aslını veya

noter onaylı suretini idareye sunacaklardır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Yangın Alarm Sistemi Bakım Onarım Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01968936