İ       L       A      N 

GÜRÜN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) 'NDAN

1- Sivas İli, Gürün İlçesinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 1 adet taşınmazın 30(otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı verilmesi için ihalesi yapılacaktır. 
2-) İhale, Gürün Kaymakamlık binasında bulunan Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon vasıtasıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g nci maddesi uyarınca pazarlık  Usulü ile belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
-  Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 
-    Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 
-    Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
-   Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını  bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir),  
 -   Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi
 -   Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır.
4-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gürün Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.
5-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-) İrtifak hakkı verilecek taşınmazın Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere irtifak hakkı verilmesi halinde yıllık irtifak hakkı bedeli üzerinden işlem bedeli olarak toplam irtifak hakkı  bedelinin 5 milyon TL ye kadar olan kısmı için yüzdebir, 5 milyon TL den 10 milyon TL ye kadar kısmı için bindebeş, 10 milyon TL yi aşan kısmı için onbindeyirmibeş oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale üzerinde kalana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından irtifak hakkı bedeli haricinde peşin ve defaaten ödenecek olup bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihele bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir.                                              
8-) İhale sonrası gerekmesi halinde bedeli karşılığından 1 (bir) yıl süreli ön izin verilebilecektir.
9-) İhale bilgileri www.sivas.csb.gov.tr internet adresinden de görülebilir.
İLAN OLUNUR
Sıra No Taşınmaz No Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçümü  m2 Hazine His.  Cinsi İmar Durumu İrtifak Hakkı Amacı İrtifak hakkı verilecek kısım (m2) İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale tarihi İhale Saati
1. 58080102865 Mahkenli Köyü 113 43 278,627,98 Tam Ham toprak İmarsız "konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç  olmak  üzere eğitim,  sağlık, spor, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler  yapılmak amacıyla " 22.874.73 9,500,00 2,850,00 18.07.2024 14;00
#ilangovtr Basın No ILN02056320