ESAS NO    : 2009/8 Esas
KARAR NO    : 2021/42

 Davacı Ercan Demir  tarafından davalılar aleyhine açılan Kadastro davasında gerekçeli karar Ercan Demir'e adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiş olmakla, Birleşen Sivas Kadastro mahkmesi 2015/22 Esas sayılı dava dosyasında usulüne uygun açılmış bir dava olmadığından Karar Verilmesine Ver Olmadığına, Sivas İli, Merkez İlçesi, Kervansaraya Köyü 122 Ada 1 Parselin tesis kadastro tutanağının usulüne uygun askı ilana çıkarak kesinleştiğinden tutanak hakkında mahkememizce sicil oluşturulmayıp tutanağın Sivas Tapu Müdürlüğüne iadesine, mahkememizden konulan davalıdır şerhinin kaldırılmasına , Diğer davaların reddine, Malik hanesi boş olarak gelen   Sivas İli Merkez Kervansaray Köyü, 123 Ada 6 Parsel, 123 ada 7 parsel, 123 ada 8 Parsel, 123 ada 9 Parsel, 123 ada 10 Parsel, 123 ada 11 Parsel, 123 ada 15 Parsel ve 123 ada 22 parsel sayılı taşınmazların Orman vasfı ile maliye hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline,  Malik hanesi boş olarak gelen   Sivas İli Merkez Kervansaray Köyü, 123 ada 12 parsel, 123 ada 13 parsel ve 123 ada 14 parselin mera olarak sınırlandırılarak özel siciline kaydedilmesine, Malik hanesi boş olarak gelen   Sivas İli Merkez Kervansaray Köyü, 124 ada 11 parsel, 124 ada 12 parsel, 124 ada 13 parsel numaralı taşınmazların Yayla olarak sınırlandırılarak özel siciline kaydedilmesine, Davacıların El atmanın önlenmesi taleplerinin feragat nedeniyle reddine,  dair hüküm kurulmuş olup, davacı Ercan Demire gerekçeli karar ve İstinaf başvuru dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılarak tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02038366