CİNSİ

BULUNDUĞU YERİ

MAHALLESİ

PAFTA NO

ADA

NO

PARSEL NO

KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ

KİRA SÜRESİ

MUH. KİRA BEDELİ

ELEKTRİK SU VE ISINMA BED.

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Kafeterya-Çay ocağı

Sivas Devlet Hastanesi

Örtülüpınar

25/9

349/864

26

55,20 m²

3 (üç) yıl

343.355,04-TL

1 Yıllık

Kira Şartnamesindeki şartlar geçerli olacak

68.671,00.-TL

15/05/2024

10:00

1)        İhale Konusu İş: Yukarıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye Ait olup, T.C Sağlık Bakanlığı Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı Sivas Devlet Hastanesi Poliklinik binada yer alan 15 m² lik, ve servisler binasında bulunan 40,20 m² alan toplamda 55,20 m² alanın 3 (üç) yıl süre ile Kafeterya/Çay Ocağı olarak kullanım işi

2)        İhale Usulü: Söz konusu kantin ihalesi 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılarak kiraya verilecektir.

3)        İhalenin Yapılacağı Yer: Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ihale toplantı salonunda yapılacaktır.

4)        İhale Tarihi ve Saati: 15/05/2024 ve Saat: 10:00’ da yapılacaktır.

5)        Tekliflerin Sunulacağı Yer: Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Servisi

6)        Tekliflerin Sunulacağı Adres: Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Kadı Burhanettin Mah. Eski Demiryolu Cad. (Eski Demiryolu Hastanesi) No:7 Sivas/Merkez

                İhaleye katılabilmek için gereken belgeler;

1.        İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iaadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Satın Alma Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen Saatten sonra ihale dosya teslimi alınmayacaktır. 

2.        Geçici teminat olarak Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde tarif edilen ekonomik değere sahip belgeler sunulabilir. Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini bedelin en az % 20’ u oranında 68.671,00.-TL (Altmışsekizbinaltıyüzyetmişbir Türk Lirası ) Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde istekliler; Sivas Halk Bankası Merkez Şubesi TR 43 0001 2009 6990 0005 0000 68  IBAN nolu hesaba yatıracakları geçici teminat makbuzu/dekont (Banka makbuzlarında ödemeyi yapan isteklinin adı/ticari unvanı-TC kimlik numarası/vergi kimlik numarası, IBAN numaralarını, ihalenin adını, belirtilmesi)  Geçici teminatın, teminat mektubu olarak sunulması halinde bankalardan 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu ve teyidi olmalı (Teminat Mektubu üzerinde idarenin adı, işin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır) Kanun, Kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka mektupları kabul edilemez.

3.        Müdürlüğümüz veya bağlı sağlık tesislerinin taşınmazlarının kiralanması ve kullanılması nedeniyle oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun bulunması veya bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.        İstekliler, ilan tarihi itibari ile son beş yıl içerisinde kantin-büfe-kafeterya-pastane iş kollarında faaliyet gösterip işin tamamlandığına ilişkin Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlardan alınmış referans veya iş deneyim belgesi sunacaklardır.

5.        Yer Gördü Belgesi: İhaleye Katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane idaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde dosyasına ekleyecektir.

6.        Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti veya Fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

7.        Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak) e-devlet sistemi üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;  

8.        Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

9.        Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

10.      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

11.      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

12.      Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekaletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

13.      Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

14.      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği. e-devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.

15.      Gerçek kişilerden; e maddesinde belirtilen iş kollarına ilişkin resmî kurumlardan alınmış Ustalık Belgesi veya Diploması. Bu belge olmadığı durumda iş koluna ait İş yeri Açma Belgesi.

16.      Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak

17.      Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış Mesleki Faaliyetten Men Olmadığını veya Mesleki Faaliyetinin Devam Ettiğini Gösteren Belge,  

18.      İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

19.      İlk ilan tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.

20.      2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye katılamazlar. Bu yasayı saymayarak girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunsa bile ihale bozularak yatırılmış teminatlar irad kaydedilir.

21.      İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

22.      Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

23.      İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

24.      İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı, şartname bedeli Sivas İl Sağlık Müdürlüğünün Sivas Halk Bankası Merkez şubesi IBAN: TR43 0001 2009 6990 0005 0000 68 no’lu hesabına yatırılarak Satın alma Biriminden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.  İhale Dokümanlarına WEB sitemiz olan https://sivasism.saglik.gov.tr adresinden görülebilir.

25.      İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı D.İ.K.’in 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihalenin yapılmamasından dolayı herhangi bir itirazda bulunulamaz.

26.      Dokümanın Alındığına Dair Makbuz. İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait kira şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. İlanda hüküm bulunmayan hallerde kira şartnamesindeki hükümler geçerlidir. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir

27.      İlan olunur

 

#ilangovtr Basın No ILN02024696