MADDE-1:İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Sivas İli Gürün İlçesi Pınarönü Mah.Ş. Naci Avunduk Cad. Asaf Çoban Kültür Merkezi No:9 İç kapı no:Z01 olan, tapuda (B.B. No:23-24-25) olarak kayıtlı dükkanlar 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

MADDE-2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

                İhale şartnamesi Gürün Belediyesi Gelir Memurluğundan 100 TL karşılığı temin edilebilir.

              Not:İhale sonucu oluşacak ihale karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE-3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

Dükkan kira İhalesi 20/02/2024 tarihinde Saat:14:00’da Gürün Belediyesi encümen salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yapılacaktır.

MADDE-4: TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

 

Sıra

Adresi

No

B.B. NO

Niteliği

m2’si

 

Muhammen Bedeli (KDV dahil)

Geçici Teminatı

1

Pınarönü Mah. Ş. Naci Avunduk Cad. Asef Çoban Kültür Merkezi GÜRÜN/SİVAS

9/Z01

23-24-25

Dükkan

171 m2

8.000,00 TL

240,00 TL

MADDE-5: İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre hazırladıkları, aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak 20/02/2024 tarihinde Saat:13:30’a kadar Gürün Belediyesi Gelir memurluğuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişiler/ Tüzel Kişiler:

1-Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

2-Adres beyanı, Nüfus kayıt örneği,  Noter tasdikli imza beyannamesi.

3-Her sayfası imzalanmış ihale idari şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzu.

4-Gürün belediyesinden borcu “borcu yoktur” belgesi.

5-Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6-Ortak katılım olması halinde Noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

7-Mevzuat gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası faaliyet belgesi, sicil gazetesi.

8-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküsü.

9-Devlet İhale Kanunu ve diğer ilgili kanunlara göre ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunması,  isteklinin yazılı beyanına rağmen , ihale aşamasından sonra isteklinin yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse ihale iptal olur, geçici teminat irad kaydedilir.

Not:Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri uygulanır. İhale komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01980426