YOL YAPIMINDA KULLANILAN BETON PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANMAK ÜZERE KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ AGREGA ALIMI İŞİ (NAKLİYE DAHİL) 

mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/716050

1-İdarenin

a) Adı

:

GEMEREK BELEDİYESİ

b) Adresi

:

YENİHAYAT MAHALLESİ İSTASYON SOKAK NO.1 58840 GEMEREK/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3466547126 - 3466547926

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

YOL YAPIMINDA KULLANILAN BETON PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANMAK ÜZERE KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ AGREGA ALIMI İŞİ (NAKLİYE DAHİL)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

YOL YAPIMINDA KULLANILAN BETON PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANMAK ÜZERE KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 1000 (BİN) TON AGREGA ALIMI İŞİ (NAKLİYE DAHİL)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

GEMEREK BELEDİYESİ DR BAHATTİN TANER KUM ELEME VE KİLİTLİ PARKE TESİSİ ÜRETİM TESİSİNDE BULUNAN STOK SAHASINA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

sözleşmeyi müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacak idarenin ihtiyacına binaen peyder pey teslim edilecek.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşmeyi müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacak idarenin ihtiyacı


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.06.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

GEMEREK BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02042105