KILIÇKAYA HES VE ÇAMLIGÖZE HES SANTRAL BİNALARINA VE ÇEVRELERİNE ALARM SİSTEMİNİN (HES ERKEN UYARI SİSTEMİ) KURULARAK ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1304863

1-İdarenin

a) Adı

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) KILIÇKAYA HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KEMALPAŞA MAH.ERZİNCAN KARAYOLU ÜZERİ 1 58600 SUŞEHRİ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3463117519 -311 74 39 - 3463112567

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KILIÇKAYA HES VE ÇAMLIGÖZE HES SANTRAL BİNALARINA VE ÇEVRELERİNE ALARM SİSTEMİNİN (HES ERKEN UYARI SİSTEMİ) KURULARAK ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kılıçkaya HES ve Çamlıgöze HES santral binalarına ve çevrelerine alarm sisteminin (HES erken uyarı sistemi) kurularak çalışır vaziyette teslim edilmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kılıçkaya HES İşletme Müdürlüğü (Kemalpaşa Mahallesi Tokat Erzincan Caddesi SUŞEHRİ/SİVAS)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imza tarihinden itibaren 15 (on beş) takvim günüdür. (Malzeme teslimi, Montaj, Deneme, test çalışması ve eğitim bu süreye dâhildir.)

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanma tarihinden itibaren işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.11.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

EÜAŞ Kılıçkaya HES İşletme Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Tokat Erzincan Caddesi SUŞEHRİ/SİVAS


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

İstekliler, teklif edecekleri Alarm sisteminde (HES erken uyarı sisteminde) kullanılacak bütün malzemelere ait marka, model, adet ve teknik özelliklerini içerecek şekilde bilgi ve dokümanları teklif ekinde vereceklerdir.

İdari Şartnamenin 7.5.4 maddesine istinaden


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01933856